Algemene voorwaarden

Stichting Wake Up Nederland (hierna te noemen WUNL) organiseert mindfulnessdagen en retraites (hierna te noemen activiteiten).

De stichting heeft ten doel:
a. jonge volwassenen die daar belang in stellen te helpen bij het ontwikkelen van een levenswijze die gebaseerd is op liefdevolle aandacht, begrip en respect voor alles wat er zich afspeelt in ons lichaam, onze gevoelens, onze geest en in de wereld om ons heen, en die er op gericht is het leven in al zijn vormen te beschermen, geluk te voeden, een open non discriminatoire geest te ontwikkelen en bij te dragen aan een gezondere samenleving vol mededogen, door de beoefening van mindfulness te bevorderen, in het bijzonder zoals deze door de Vietnamese zenleraar en vredesactivist Thich Nhat Hanh wordt onderwezen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan activiteiten zijn ingeschreven:
a) als ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, en
b) wanneer ze online of via een bankoverschrijving het deelnamebedrag hebben betaald.
c) De aanmelding wordt een inschrijving zodra de betaling is ontvangen door WUNL.

2. LEEFTIJDSGRENS

In het geval er aan de deelname aan een activiteit een leeftijdsgrens is gebonden, is de inschrijving afhankelijk van de leeftijd van de inschrijver. Het staat WUNL vrij om op basis van de leeftijd aangegeven op dit inschrijfformulier de inschrijver niet te laten deelnemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct online betaald via Ideal, een betaalplatform zoals Hipsy of bij uitzondering een bankoverschrijving. Het laatstgenoemde heeft niet de voorkeur. Een bankoverschrijving dient binnen 7 dagen bij WUNL te zijn binnengekomen. Daarna kan de deelnemer geen rechten meer aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat WUNL dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Aanmelding is pas een definitieve inschrijving als de betaling is ontvangen.

4. ANNULERING

Annuleren kan alleen via e-mail. De datum van ontvangst van de e-mail is bepalend.
WUNL hanteert de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang van een activiteit 75% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 50%; daarna wordt geen restitutie meer gegeven. Bij een serie dagen of weekends kan alleen geannuleerd worden vóór aanvang van de serie (eerste dag of weekend) conform bovenstaande termijnen. De retraites en dagen kunnen eigen annuleringsvoorwaarden hanteren die afwijken van het bovenstaande. In dat geval zijn de specifieke annuleringsvoorwaarden van de retraite of dag leidend.

Tot slot volgen wij ook de annuleringsvoorwaarden van een locatie die WUNL heeft afgehuurd voor een evenement. Dit kan een verandering betekenen in hoeveel geld we restitueren.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle activiteiten geldt dat iedere deelnemer voor zichzelf verantwoordelijk is. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Als je bepaalde programmaonderdelen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ben je op geen enkele wijze verplicht aan deze mee te doen.

6. PRIVACY

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen. Gegevens kunnen wel gedeeld worden met organisatoren die geen WUNL bestuurslid zijn, met als doel een activiteit te organiseren waarvoor een deelnemer is ingeschreven. In enkele gevallen delen wij minimale informatie aan derde partijen, bijvoorbeeld in het geval van een voedselallergie bij een deelnemer wordt dit wel gemeld aan een cateraar of kookteam van de retraite of mindfulnessdag. Bij dit delen wordt rekening gehouden met de doelmatigheid en proportionaliteit van het delen van informatie over de deelnemer.

7. AFGELASTEN VAN ACTIVITEITEN

WUNL heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere activiteiten, met opgave van redenen, te verzetten of te annuleren. Redenen kunnen o.a. zijn, maar niet beperkt tot, een te gering aantal aanmeldingen of situaties waarbij de locatie niet in staat is de activiteit doorgang te laten vinden. Bij afgelasten van een activiteit worden de deelnemers uiterlijk 5 dagen voor aanvang ingelicht. In alle gevallen dat WUNL zelf besluit een activiteit niet door te laten gaan vindt zo veel mogelijk restitutie van het deelnamebedrag plaats. WUNL zal echter ook de annuleringsvoorwaarden van een afgehuurde locatie moeten respecteren.

8 KLACHTEN

WUNL beschikt over een formele klachtenprocedure. Meer informatie is hierover te vinden op de website van Leven in Aandacht.

9. DONATIES & LEGATEN

Het staat WUNL vrij om donaties en legaten in te zetten in het belang van de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten. Geoormerkte donaties en legaten zullen zo veel mogelijk worden ingezet voor het aangegeven doel, maar het staat WUNL vrij om de donaties en legaten naar eigen inzicht in te zetten. Donaties zijn onherroepelijk en kunnen niet worden geannuleerd.

WUNL is een mindfulnesscommunity die beoefent in de traditie van Plum Village en Thich Nhat Hanh. Een onderdeel van deze beoefening is ‘vrijgevigheid’. Hierom vragen wij, naast de organisatiekosten, om een vrijwillige bijdrage, “Dana” genaamd, bij de activiteiten die wij organiseren. Dit is in principe een donatie. Dana heeft als doel om de financiele middelen te hebben om het gedachtegoed van Plum Village en Thich Nhat Hanh voort te zetten.

STICHTING Wake Up Nederland
Limburghof 18, 5709 CT, Helmond
06-38139005
https://www.wkup.nl/
sangha@wkup.nl
kvk-nummer: 60576480